نئوپرن (بالشتک های لاستیکی)

این شرکت با توجه به نیاز کشور در پروژه های عمرانی به بالشتکهای لاستیکی برای پل های ماشین رو وساختمان های ضد زلزله در سال ۷۴ پس از تحقیقات مستمر گروه مهندسی این شرکت موفق به ساخت این بالشتک آزمایشات لازم گردید و تاییدیه از دانشگاه امیرکبیر که مورد ارجاع اداره استاندارد بود انجام گرفت واز مرکز تحقیقات جهاد نیز مورد تست وتایید قرار گرفت .اکثر این محصولات به صورت واردات از کشورهای اروپایی بود که با همت متخصصین متعهد تا حدودی از خروج ارز جلوگیری نموده است.

 این محصولات براساس استاندارد ASTM وDIN آلمان طراحی می گردد. این قطعات قادرند تحمل بارهای عمومی و افقی و همچنین چرخش محورهای مختلف و تغییر شکل همزمان ر ابه لحاظ حرکت های ناشی از فشار ، انقباض، درجه حرارت ، خزش و…. ایجاد می گردد را در خود جای دهند. اجرای پروژه های متعدد با شرکت های عمرانی داخلی و در سطح خاورمیانه چشم انداز قابل رقابتی را برای رسیدن به بازارهای جهانی برای این شرکت ترسیم نموده است.