گرانروی لاستیک ( مونی و یسکوزیته )

    توسط دستگاه مونی ویسکومتر ، مونی و یسکوزیته آمیزه اندازه گرفته می شود و کمیتی است که جهت تامین زمان برشتگی و تعیین سرعت و زمان پخت بکار می رود . همچنین از مونی و یسکومتر جهت تعیین مقدار گرانروی لاستیک خام نیز استفاده می شود . این دستگاه متشکل از یک دیسک و یک

    ادامه مطلب