تست تقطیر

    هدف : تقطیر حلالهایی که درساخت لاستیک استفاده می شود .

    تئوری : نقطه شروع جوشش ( Initial boiling point ) دمایی است که در آن اولین قطره مایع بعد از تبخیر حاصل می شود .

    نقطه نهایی جوشش ( Final boiling point ) به بالاترین درجه مشاهده شده در طول عمل تقطیر اطلاق می شود که معمولا پس از تقطیر تمامی مایع موجود در ظرف تقطیر دیده میشود . نقطه خشک ( Dry Point ) دمایی است که در لحظه تبخیر آخرین قطره مایع باقیمانده در ته ظرف مشاهده می شود . درصد بازیافت ( Precent recovery ) درصد حداکثر مایع جمع آوری شده پس از پایان تقطیر نسبت به مایع اولیه درصد بازیافت کل ( Precent total recovery ) مجموع مایع جمع آوری شده پس از پایان تقطیر و مایع باقیمانده درته ظرف به نسبت مایع اولیه درصد اتلاف ( Precent lopp ) به اختلاف بین درصد مقدار و درصد کل بازیافت اطلاق می شود .