تست مقاومت کششی

    در این تست مقدار مقاومت کششی اندازه گیری می شود . که درآن قطعه پس از پخت شدن در فک دستگاه قرار میگیرد و تحت نیروی مشخصی تا قبل از اینکه پاره شود کشیده می شود و میزان مقاومت کششی نمونه ثبت می شود در صورتی که از حد ماکزیمم و مینیمم استاندارد بیشتر یا کمتر نباشد مورد قبول است و درغیر این صورت و یا در صورت پاره شدن از آن تست دوم گرفته می شود . این تست درواقع مقدار نیرویی را که قطعه در مقابل تغییر طول مشخص از خود نشان می دهد را محاسبه و گزارش می کند .