تست نقطه ذوب

    هدف : اندازه گیری نقطه ذوب جامدات

    شرح آزمایش : ابتدا یک لوله موبین به طول cm 100 انتخاب کرده با استفاده از شعله یک سر آنرا می بندیم سپس ماده مورد نظر درون لوله موبین را در حمام گلیسرین و ترمومتر قرار می دهیم یک ذره بین جلوی دستگاه است که با توجه به آن دمای شروع نقطه ذوب را یادداشت می کنیم . بعد از نوشتن دما آن را با استانداردهای موجود چک می کنیم .

    موارد خطا : فاصله داشتن جامد دردرون لوله موبین