تست ویسکوزیته برشهای نفتی

    هدف : بوسیله این آزمایش می توان ویسکوزیته مواد نفتی را بدست آورد .

    تئوری : سرعت جریان سیالات ( مایعات و گازها ) به ویسکوزیته آنها بستگی دارد و به عبارت دقیق تر می توان گفت که مقاومت اعمال شده در عبور یک لایه از مایع بر لایه دیگر ویسکوزیته نامیده می شود . این به آن معناست که حرکت لایه معینی از مایع در مقابل لایه دیگر آزاد نیست بلکه به واسطه لایه مجاور قدری ممانعت می گردد و مقداری کار برای مغلوب کردن این مقاومت لازم است . در واقع مقاومت یک لایه در مقابل حرکت لایه دیگری می باشد ( اصطکاک داخل ) ویسکوزیته و نوسان ویسکوزیته با تغییرات درجه حرارت برای مشخص کردن کاردهی روغنهای چربکاری مهم می باشند . سیالات به دو دسته نیوتنی و غیر نیوتنی تقسیم می شوند . در سیالات نیوتنی نسبت تنش برشی به دبی جریان مقدار ثابتی است درحالیکه درسیالات غیرنیوتنی نه تنها این نسبت ثابت نیست بلکه به مقدار دبی جریان نیز بستگی دارد .

    روش کار : ابتدا ویسکومتر را با محلول ( اسید سولفوریک و دی کربنات پتاسیم ) ، آب و اتانول به ترتیب شستشو می دهیم سپس آن را با جریان هوا خشک می کنیم . سپس ویسکومتر را درداخل دستگاه حاوی گلیسرین قرار داده و مایع مورد نظر را درون ویسکومتر ریخته به طوریکه ۳/۱ حجم حباب پرشود سپس دستگاه را برروی دمان c 98 تنظیم کرده و بعد از آن با استفاده از پوار مایع را تا خط نشانه اول بالا کشیده پوار را ول کرده کرنومتر را روشن می کنیم سپس زمانی که مایع از خط نشانه دوم عبور کرد کرنومتر را زده زمان را محاسبه می کنیم . این آزمایش را سه بار انجام داده و زمانهای بدست آمده را یادداشت می کنیم . پس از آن میانگین زمانها را در عدد ثابت ۸۳۳۴ / ۱ ضرب کرده و ویسکوزیته را یادداشت می کنیم . همیشه دو نوع نمونه داریم یکی از سر بالایی تانکر و یکی از سر پایین .

    موارد خطا : پر کردن کامل حباب ، گرم نبودن دستگاه در دمای مورد نظر و خطای دید