تست کشش

    دراین آزمون نمونه پخت شده را تحت تنش می کشند تا پاره شود . نمونه ای که برای این تست مورد نیاز است بسته به نوع دستگاه مورد استفاده می تواند بصورت حلقه یا به شکل دمبلی باشد . دراین آزمون معمولا سه نتیجه گزارش می شود که عبارتند از :

    ۱ – میزان قدرت کششی نهایی یعنی مقدار تنش مورد نیاز برای پاره شدن نمونه
    ۲ – درصد ازدیاد طولی تا حد پارگی
    ۳ – پیمون که عبارت است از مقدار قدرت کششی در یک درصد ازدیاد طولی خاص ( معمولا % ۳۰۰ )

    از روی منحنی نه تنها می توان مقادیر مورد نیاز را استخراج کرد بلکه می توان بر رفتار کششی آمیزه نیز مطالعه کرد .