ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﺎت ﻻستیکی

  ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرﺑﺮدی وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﻨﺎﻣﯿﮑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ .
  اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﻳﮑﻲ – ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ -ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻲ و ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﻳﺮی از ﻣﺤﯿﻂ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲ زﻳﺎدی در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻲ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺨﺘﻲ درﺻﺪ ازدﻳﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻲ اﮔﺮﭼﻪ از ﻋﻤﺪه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﻳﮏ ﻻﺳﺘﯿﮏ درﺻﺪ ازدﻳﺎد ﻃﻮل، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻓﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﮫﯿﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻳﻦ ﺧﻮاص از روی ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص
  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن و ھﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﮐﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎدی اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .
  از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، اﺧﺘﻼط، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﭘﺨﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻳﺎدی ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﮫﺎﻳﻲ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ دارد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎت وﻳﮋه در ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم اﺳﺖ .

  ﻣﺮاﺣﻞ وﻳﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ

  1. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
  2. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
  3. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
  4. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرﮐﺮد

  اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ اﺳﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ .دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ودوم ﻳﻌﻨﻲ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻲ )ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ھﻢ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز و ھﻢ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ )ﺧﻮدروﺳﺎز (ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ .ﻗﻄﻌﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎت دارﻧﺪ .از اﻳﻨﺮو ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﻲ در ﺑﮫﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻔﺎد ﮐﻨﺪ .
  در دﻳﺎﮔﺮام زﻳﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﮋه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻزم اﺳﺖ.