تست مقاومت کششی

    در این تست مقدار مقاومت کششی اندازه گیری می شود . که درآن قطعه پس از پخت شدن در فک دستگاه قرار میگیرد و تحت نیروی مشخصی تا قبل از اینکه پاره شود کشیده می شود و میزان مقاومت کششی نمونه ثبت می شود در صورتی که از حد ماکزیمم و مینیمم استاندارد بیشتر یا

    ادامه مطلب