تست نقطه ذوب

    هدف : اندازه گیری نقطه ذوب جامدات شرح آزمایش : ابتدا یک لوله موبین به طول cm 100 انتخاب کرده با استفاده از شعله یک سر آنرا می بندیم سپس ماده مورد نظر درون لوله موبین را در حمام گلیسرین و ترمومتر قرار می دهیم یک ذره بین جلوی دستگاه است که با توجه به

    ادامه مطلب