بسپار (ﭘﻠﯿﻤﺮ) ﭼﯿﺴﺖ؟

    تعریف بسپار (پلیمر) واژه بسپار یک واژه فارسی است که از دو بخش بس (بسیار) و پار (پاره، قطعه) تشکیل شده است. این واژه به جای پلیمر که از دو بخش یونانی (پلی) به معنای بسیار و(مر) به معنی قسمت، پاره یا قطعه گرفته شده است.بسپار یا پلیمر polymer ماده‌ای شامل ملکول های بزرگی است

    ادامه مطلب