ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﺎت ﻻستیکی

    ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرﺑﺮدی وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﻨﺎﻣﯿﮑﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﻻﺳﺘﯿﮑﻲ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﺰﻣﺎن از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻲ دھﺪ . اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ی از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﻳﮑﻲ

    ادامه مطلب