انواع روکش غلطک

روکش غلتک بر روی فلز، مقاوم به حلال ها وحرارت های بالا، فشار، سایش که بنا به درخواست، کامپند سازی و با سختی های مورد نیازاز SHOR(A) 90 تا۳۰ و یاSHOR(D) ساخته می گردد. غلطکها سند پلاست گردیده و ب اچسب مخصوص دوجزیی آغشته گردیده و کامپند مخصوص اکسترودری برروی غلطک پیچانده می شود وپس از اتمام باند پیچی می گردد،داخل اتوکلاو گردیده و پخت می گردد و پس از انجام پخت، عملیات سنگ زنی و در صورت سفارش، شیار زنی غلطک انجام می پذیرد و سپس بسته بندی می گردد.