انواع روکش غلتک

روکش غلتک بر روی فلز، مقاوم به حلال ها وحرارت های بالا، فشار، سایش که بنا به درخواست، کامپند سازی و با سختی های مورد نیازاز SHOR(A) 90 تا۳۰ و یاSHOR(D) ساخته می گردد. غلتکها سند پلاست گردیده وباچسب مخصوص دوجزیی آغشته گردیده و کامپند مخصوص اکسترودری برروی غلتک پیچانده می شود وپس از اتمام باند پیچی می گردد،داخل اتوکلاو گردیده و پخت می گردد و پس از انجام پخت، عملیات سنگ زنی و در صورت سفارش، شیار زنی غلتک انجام می پذیرد و سپس بسته بندی می گردد.