تست جرم مخصوص

    اندازه گیری جرم مخصوص مختص به آمیزه خام نیست بلکه برای آمیزه پخت شده نیز به کار می رود . جرم مخصوص یکی از ساده ترین کمیت هایی است که می توان آنرا اندازه گرفت ضمن اینکه گاهی از اوقات اطلاعات مفید و با ارزشی در بردارد . کلیه وسایلی که برای اندازه گیری جرم مخصوص به کار می رود ، مبتنی بر استفاده از اصل ارشمیدس می باشند . در صورتی که جرم مخصوص یک آمیزه مشخص باشد ساده ترین طریق اندازه گیری ، آن است که چندین مایع ( معمولا کلرور روی ) با جرم مخصوص های متفاوت تهیه نموده و تکه ای از آمیزه را در ظرفی که دارای جرم مخصوص مساوی با جرم مخصوص آمیزه است قرار می دهند . در این حالت اگر آمیزه به حالت غوطه ور در آید ، جرم مخصوص آمیزه با جرم مخصوص آن مایع یکی است ، در غیر این صورت ته نشینی نشان دهنده بیشتربودن جرم مخصوص و روی مایع شناور ماندن بیانگر کمتر بودن آن است .