گرانروی لاستیک ( مونی و یسکوزیته )

    توسط دستگاه مونی ویسکومتر ، مونی و یسکوزیته آمیزه اندازه گرفته می شود و کمیتی است که جهت تامین زمان برشتگی و تعیین سرعت و زمان پخت بکار می رود . همچنین از مونی و یسکومتر جهت تعیین مقدار گرانروی لاستیک خام نیز استفاده می شود . این دستگاه متشکل از یک دیسک و یک محفظه است که لاستیک یا آمیزه خام را در درون آن قرار می دهند . دمای داخل محفظه بوسیله ترموستات و با کمک المانهای برقی کنترل شده و بتدریج با حرارت دیدن نمونه ، آمیزه شروع به پخت می کند و بدین ترتیب برای آنکه دیسک با سرعت ثابتی به چرخش خود ادامه دهد ، به موازات پیشرفت پخت نمونه ، گشتاور بیشتری مورد نیاز است . نمونه ای از یک منحنی مونی ویسکومتر را نشان می دهد که با در دست داشتن این نمودار می توان اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد . محور افقی این نمودار مبین زمان و محور عمودی نشان دهنده مقدار گرانروی می باشد . در حقیقت محور عمودی نشان دهنده مقدار گشتاور مورد نیاز جهت ثابت چرخیدن دیسک است که چون این مقدار نسبت مستقیم با گرانروی دارد آنرا بر حسب واحد مونی و سیکومتر مدرج می کنند زمانی را که مونی و سیکومتر به ۵ واحد بیشتر از مقدار حداقل خود برسد بعنوان زمان پخت در نظر می گیرند در مورد کائوچوی خام نیز پس از گذشت مدت زمان معینی مقدار گرانروی را می خوانند . برای ارائه گزارش درمورد مونی ویسکوزیته باید پارامترهای زیر همراه با مقادیر گرانروی ارائه نمود :

    ۱ – دما یا درجه حرارتی که دستگاه بر روی آن تنظیم می شود .
    ۲ – در صورتی که هدف فقط سنجش گرانروی باشد ، زمانی را که گرانروی در آن خوانده شد گزارش می شود . این زمان معمولا ۴ دقیقه پس از شروع چرخش دیسک است . برای بررسی وضعیت پخت آمیزه باید t5 و t35 را گزارش نمود .
    ۳ – زمان پیش گرم کردن که معمولا یک دقیقه است .
    ۴ – نوع دیسک : دو نوع دیسک برای مونی و سیکومتر بکاربرده می شود یکی بزرگ که با علامت L و دیگری کوچک که با علامت S مشخص می شود نوع دیسک استانداردی که اغلب آن را بکار می برند L است از S در مواقعی که گرانروی بسیار زیاد است استفاده می شود .